fbpx

Bre og fjell

EN

Vilkår for deltagelse og påmelding

Ved påmelding av flere deltagere må du sørge for at alle deltagere leser punktene om Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi av Breogfjell. Videre må deltagerne da signere på dette dokumentet.

Ansvar og medansvar på føring og kurs i regi av Breogfjell

Deltakelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Breogfjell søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere og ved at våre veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

På våre arrangement har veilederene(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa. Veilederen er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsettninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

 • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
 • Inrette seg som en del av gruppa
 • Gå etter føreren om ikke annet er avtalt

Stoppe/vente ved avtalte plasser

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

 • Det er viktig at den enkelte deltager informerer veilederen(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.
 • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskylt tap av utstyr lånt av Breogfjell.

A. Vilkår for påmelding på arrangement uten overnatting inkludert i prisen

1. Påmelding/Avtalens inngåelse
Avtalen mellom Breogfjell og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av minimum påmeldingsavgiften (depositumet) på kr 2000,-/per person per arrangement.

Ved arrangement som har lavere pris enn kr 7500,-/per person betales hele beløpet ved påmelding.

Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum påmeldingsavgiften (eller full pris for arrangementet) er betalt. Som påmeldingsavgift har denne fakturaen normalt 3 dagers betalingsfrist eller forfall senest 2 dager før arrangementsstart.

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet
Inkludert i prisen for arrangementet er:

 • Veileder (fører/guide/instruktør/kursleder)
 • Dekking av veileders(nes) utgifter under arrangementet om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet.
 • Alt personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet:
 • skredutstyr (skredsøker, søkestang, spade)
 • klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)
 • breutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)
 • eventuelt annet sikkerhetsutstyr

3. Betalingsvilkår
Eventuelt restbeløp, dvs arrangementets kostnad minus påmeldingsavgiftens (depositumets) størrelse betales, om ikke annet er avtalt, etter at arrangementet er avviklet. Breogfjell har normalt 3 dagers betalingsfrist på depositum/påmeldingsavgift og 15 dagers betalingsfrist ved sluttfakturering.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Breogfjell tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

Ved arrangement utenfor Norge anbefaler vi at deltager(e) medbringer Trygdemyndighetenes skjema E111.

4.2. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

4.3. Risiko ved fjellsportarrangementer

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell og på lavlandsklippe, isklatring, brevandring samt skiturer utenfor merket løype.

Deltager(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Breogfjell påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.

4.4. Breogfjell kompetanse

Breogfjell søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum eller det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV, og veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

4.5. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskylt tap av utstyr lånt eller leid av Breogfjell.

4.6 Smitteverntiltak grunnet COVID-19

Dette er et midlertidig vilkår med gyldighet for påmeldinger f.o.m. 24. april 2020 og ut 2022.

Breogfjell innfører gjeldene smitteverntiltak på alle arrangement under COVID-19 pandemien. Tiltakene kan endre arrangementets struktur og gjennomføring. Breogfjell skal orientere om de ulike tiltakene senest ved arrangementsstart. Smitteverntiltakene er utviklet i samarbeid med smittevernlegen i den aktuelle kommunen.

5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
5.1-a Avbestilling mot vederlag
Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 1000,- frem til 30 dager før arrangementet starter.

Avbestiller deltager(e) når det er mindre enn 30 dager til arrangementet starter, gjelder følgende regler:

 • Avbestilling når det er mellom 30 og 15 dager igjen til arrangementet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. Hvis det er betalt for full pris refunderes dette minus kr 2000,-
 • Avbestilling mellom 14 og 8 dager før arrangementet starter: Deltager(e) betaler 50 % av arrangementets fulle pris.
 • Avbestilling senere enn 7 dager før arrangementet starter eller utelatt fremmøte ved arrangementets start: Deltager(e) betaler arrangementets fulle pris.

Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer Breogfjell den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.1-b Avbestilling mot vederlag på guidet brevandring

For guidet dagstur på bre som f.eks. Brevandring på Haugabreen gjelder disse vilkårene:

 • Avbestilling innen 30 dager før arrangementet starter gir full refusjon
 • Avbestilling senere enn 30 dager før arrangementet starter gir ingen refusjon

5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Samme betingelser som under pkt 5.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Breogfjell at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

5.3. Endring av bestillingen
Deltageren(e) kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr endring, dersom Breogfjell har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Overstiger Breogfjell sine kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.1. vil da gjelde.

6. Bre og Fjell rett til å endre eller kansellere et arrangement
6.1. For få påmeldte
Breogfjell kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Breogfjell har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt:

 • ved føring/guidede turer, 30 dager før arrangementets start.
 • ved kurs, 15 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Breogfjell plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

6.2. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Breogfjell måtte endre arrangementet. Breogfjell plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Breogfjell vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Om Breogfjell ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6.3. Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos fører/veileder vil Breogfjell etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Breogfjell ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6.4. Hindringer forårsaket av COVID-19

Dette er et midlertidig vilkår med gyldighet for påmeldinger f.o.m. 24. april 2020 og ut 2022.

Hvis restriksjoner, retningslinjer, anbefalinger, pålegg eller forbud fra lokale eller nasjonale myndigheter og etater som følger av COVID-19 pandemien hindrer Breogfjell eller samarbeidspartnere å gjennomføre et arrangement som beskrevet i produktbeskrivelsen, skal det tilbys:

 • et alternativt arrangement som følger retningslinjene, eller
 • et alternativt tidspunkt for gjennomføring av arrangementet

Hvis Breogfjell eller deltageren ikke har mulighet til noen av de overnevnte alternativene har deltager rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

7. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Breogfjell AS er avhengig av å registere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du også at Breogfjell i fremtiden vil sende deg nyhetsbrev med informasjon om nye turer og kurs. Du kan til envher tid be om opphør av disse nyhetsbrevene. Du har også rett på å få se dine personopplysninger som Breogfjell har lagret og å få disse slettet. Les Breogfjells fulle personvernerklæring her.

8. Datalagring av personopplysninger

25. mai 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg misbrukes.

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha dine samtykker til dette.Tenk nøye gjennom hvilke opplysninger du gir fra deg ved påmeldingen. Når du godtar Breogfjells vilkår samtykker du samtidig i at Breogfjell lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til post@breogfjell.no

 9. Trykkfeil

Breogfjell tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.

.

B. Vilkår for påmelding på arrangement utenfor Norge og arrangement som inkluder overnatting og/eller transport og/eller måltider.

1. Påmelding/Avtalens inngåelse
Avtalen mellom Breogfjell og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av minimum påmeldingsavgiften (depositumet) på 50% av arrangements pris.

Ved arrangement som har lavere pris enn kr 7.500,- per person betales hele beløpet ved påmelding.

Avtalen mellom partene er ikke bindende før minimum påmeldingsavgiften (eller full pris for arrangementet) er betalt. Som påmeldingsavgift har denne fakturaen normalt 3 dagers betalingsfrist eller forfall senest 2 dager før arrangementsstart.

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet
Inkludert i prisen for arrangementet er:

 • Veileder (fører/guide/instruktør/kursleder)
 • Dekking av veileders(nes) utgifter under arrangementet om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet.
 • Alt personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet:
 • skredutstyr (skredsøker, søkestang, spade)
 • klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)
 • breutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)
 • eventuelt annet sikkerhetsutstyr
 • Overnatting og/eller måltider og/eller transport som beskrevet i produktbeskrivelsen.

3. Betalingsvilkår
Eventuelt restbeløp, dvs arrangementets kostnad minus påmeldingsavgiftens (depositumets) størrelse betales, om ikke annet er avtalt, 60 dager før avreise. Breogfjell har normalt 3 dagers betalingsfrist på depositum/påmeldingsavgift og 15 dagers betalingsfrist ved sluttfakturering.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Breogfjell tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

Ved arrangement utenfor Norge anbefaler vi at deltager(e) medbringer HELFOs E111 kort.

4.2. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

4.3. Risiko ved fjellsportarrangementer

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell og på lavlandsklippe, isklatring, brevandring samt skiturer utenfor merket løype.

Deltager(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Breogfjell påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.

4.4. Breogfjell kompetanse

Breogfjell søker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte veiledere som er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum eller det Internasjonale Tindeveglederforbundet IFMGA/UIAGM/IVBV, og veiledere forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

4.5. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskylt tap av utstyr lånt eller leid av Breogfjell.

4.6. Valutakompensasjon grunnet valutaendringer på alpeturer

Breogfjell forbeholder seg retten til å justere summen på sluttfaktureringen grunnet større valutaendringer. På pakketurer til alpene er deler av kostnadene våre i utenlandsk valuta. Ved en endring i valutakursen på mer enn 3% fra tidspunktet for prissetting vil Breogfjell justere tilsvarende endring i % med sluttfaktureringen.

Beregning av valutakompensasjoner for Haute Route Chamonix – Zermatt gjøres slik:

 • Valutakompensasjon er kun aktuelt ved positiv eller negativ endring i valutakursen for Euro eller Sveitsiske Franc på mer enn 3%.
 • For Euro tar vi utgangspunkt i 15% av den totale prisen for arrangementet og den aktuelle vekslingskursen ved prissetting. Disse 15% blir justert til gjeldende valutakurs før sluttfaktureringen.
 • For Sveitsiske Franc tar vi utgangspunkt i 30% av den totale prisen for arrangementet og den aktuelle vekslingskursen ved prissetting. Disse 30% blir justert til gjeldende valutakurs før sluttfaktureringen.

5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
5.1.  Avbestilling mot vederlag
Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 1000,- frem til 60 dager før arrangementet starter.

 • Avbestiller deltager(e) når det er mindre enn 60 dager til arrangementet starter, gjelder følgende regler:
  Avbestilling når det er mellom 59 og 30 dager igjen til arrangementet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. Hvis det er betalt for full pris refunderes 50%.
 • Avbestilling etter 29  dager før arrangementet starter: Ingen refusjon.

Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer Breogfjell den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Samme betingelser som under pkt 5.1 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Breogfjell at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

5.3. Endring av bestillingen
Deltageren(e) kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr endring, dersom Breogfjell har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Overstiger Breogfjell sine kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.1. vil da gjelde.

6. Bre og Fjell rett til å endre eller kansellere et arrangement
6.1. For få påmeldte
Breogfjell kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Breogfjell har satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt:

 • 20 dager før arrangementets start.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Breogfjell plikter å gi deltager(e) beskjed om kansellering etter dette punkt så tidlig som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så tidlig som mulig.

6.2. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Breogfjell måtte endre arrangementet. Breogfjell plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Breogfjell vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Om Breogfjell ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6.3. Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos fører/veileder vil Breogfjell etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Breogfjell ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

7. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Breogfjell AS er avhengig av å registere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt til deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du også at Breogfjell i fremtiden vil sende deg nyhetsbrev med informasjon om nye turer og kurs. Du kan til envher tid be om opphør av disse nyhetsbrevene. Du har også rett på å få se dine personopplysninger som Breogfjell har lagret og å få disse slettet. Les Breogfjells fulle personvernerklæring her.

8. Datalagring av personopplysninger

25. mai 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg misbrukes.

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha dine samtykker til dette.Tenk nøye gjennom hvilke opplysninger du gir fra deg ved påmeldingen. Når du godtar Breogfjells vilkår samtykker du samtidig i at Breogfjell lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til post@breogfjell.no

 9. Trykkfeil

Breogfjell tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og brosjyrer, samt informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.